Ledningssystem

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete behövs för att åstadkomma en god kvalitet inom vård och omsorg.

Ledningssystem

Så här säkerställer vi kvalitet

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete behövs för att åstadkomma en god kvalitet inom vård och omsorg. Med kvalitet menas i detta sammanhang att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut.

Camillas Hemtjänst Omsorg arbetar ständigt med kvalitetsförbättringar. Den metodik vi använder oss av är en enkel och beprövad metod för att uppnå en förbättringsprocess. Metodik för kvalitetsutvecklingen är PDCA-metodiken, utvecklad av Deming. Enligt denna metod sker en förbättringsprocess i fyra steg: planera, genomföra, utvärdera samt förbättra.Camillas Hemtjänst Ledningssystem


Processer och rutiner

Camillas Hemtjänst ProcesserHela ledningssystemet för kvalitet är kopplad till de fyra dimensionerna i verksamheten; kund, medarbetare, verksamhet, och ledningsprocesser. Processerna består av aktiviteter som i sin tur är kopplade till en eller flera rutiner. På detta sätt är det enkelt för en medarbetare att förstå och följa upp hur en aktivitet ska genomföras.

 


Uppföljning och utvärdering

Ledningsgruppen har ansvar för att säkerställa att både verksamheten och ledningssystemet följs upp och utvärderas. För att kunna följa en verksamhet över tid är det viktigt att regelbundet samla in data. Denna egenkontroll avser en regelbunden uppföljning av verksamhetens planering, resultat och utveckling. Uppföljningen ska ge information om:

  • Brukarnas förväntningar och upplevelser av kvalitet
  • De sociala tjänsternas innehåll och resultat
  • Verksamheternas processer och hur de uppfyller gällande mål och lagstiftningens krav
  • Personalens uppfattning om sin arbetssituation och andra förutsättningar för att utföra Verksamhetens uppgifter