Så här ansöker du

Så här ansöker du om hemtjänst!

Så här ansöker du om hemtjänst

Ansökningsprocess hemtjänst


Behov

Hemtjänsten är till för alla åldrar och ska hjälpa den dig att leva ett självständigt liv. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hjälpens utformning.


Ansökan

Du kan ansöka om stöd och hjälp via din hemkommun. Du kan få ansökningshandlingar postade till dig eller så hittar du ansökningsblanketten på:


Utredning

Ett flertal av kommunens tjänster är behovsprövade. Det betyder att kommunen är skyldig enligt socialtjänstlagen att utreda dina individuella förmågor och behov. Efter utredning får du ett beslut om vilken hjälp som har beviljats. Beslutet omprövas när situationen förändras, till exempel efter sjukdom eller skada. 


Beslut 

Handläggaren i kommunen kommer tillsammans med dig att identifiera vilka behov du har och fattar sedan ett beslut om vilka insatser du kan få beviljade.

I samband med utredningen kan det i vissa fall krävas att information inhämtas från läkare, sjuksköterska eller annan person. Detta sker med ditt medgivande. Efter avslutad utredning fattar biståndshandläggaren beslut. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga. Information om hur du överklagar medföljer beslutet. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med detta.


Val av utförare 

I samtliga kommuner som har infört Lagen om valfrihet (LOV) får du själv välja mellan godkända leverantörer inom hemtjänsten. Vänd dig till kommunens biståndshandläggare när du vill genomföra ditt val eller behöver hjälp att välja. KLicka på länken nedan för att kunna jämföra olika utförare:


Erhållen insats

När du som kund fått ett biståndsbeslut och valt Camillas Hemtjänst & Service som utförare, kontaktar kommunen oss och skickar en formell beställning via fax eller annat systemstöd. Vi ska kunna påbörja uppdraget inom 24 timmar från bekräftelsen, om inget annat är överenskommet.

Innan insatserna startar kommer vi planera insatsen tillsammans med dig genom att först skriva en genomförandeplan. Då planeringen är avslutad kan själva insatsen genomföras.